Obvezni izbirni predmeti

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Izbirni predmeti so način prilagajanja OŠ individualnim razlikam in interesom učencev. V 7., 8. in 9. razredu učenci izberejo dva oz. tri predmete, ki so lahko iz leta v leto različni. Razporejeni so v dva sklopa: v družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega. Učenec izbere  dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učencu ni več potrebno izbrati predmetov iz obeh sklopov. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri eni uri tedensko.  Izbirne predmete izbirajo iz nabora izbirnih predmetov, ki jih ponudi šola v mesecu aprilu za naslednje šolsko leto. Izbirni predmeti omogočajo učencem, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih področij, ki jih posebno zanimajo. So tudi priložnost, da se pri njih izkažejo in so uspešni. Šola mora po zakonu ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno – humanističnega in najmanj treh iz naravoslovno – tehniškega sklopa. Učenec si lahko en predmet izbere samo enkrat (npr. izbrani šport lahko izbere samo v 7. razredu, kasneje si lahko izbere šport za sprostitev ali šport za zdravje). Izjema je tuji jezik, ki ga ima učenec lahko vsa tri leta, ali pa samo eno leto. Vendar pa ga mora obiskovati po vrsti od 1. do 3., ali se vanj vključi kasneje, če izkaže predznanje.

Predmeti se razlikujejo glede na čas trajanja in sicer:

  • triletni predmeti (učenec jih lahko izbere vsa tri leta),
  • triletni predmeti, lahko tudi krajši (učenec jih lahko izbere tri leta ali manj),
  • enoletni, vezani na razred (lahko se jih ponudi samo v določenem razredu),
  • enoletni predmeti (trajajo samo eno leto, in jih učenec ne more ponovno izbrati).

Vsi izbirni predmeti se ocenjujejo z ocenami od 1 do 5 in jih morajo učenci obvezno obiskovati. Obveznim izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko, razen tujim jezikom, ki so jim namenjeni dve uri.

Izbirni predmeti so del programa, ki si ga lahko učenci izberejo po svojem okusu in si tako naredijo izobraževanje bolj zanimivo. Pomembno pri izbiri je, da se učenci odločajo v skladu s svojimi interesi in sposobnostmi. Učenci naj izberejo tiste predmete, kjer bodo lahko uspešni, pri odločitvi pa naj upoštevajo tudi svojo bodočo poklicno usmeritev.

Učenci imajo v mesecu septembru še možnost, da svojo izbiro spremenijo, vendar le, če s tem ne razdrejo svoje skupine in je pri predmetu, kamor bi se radi vključili še prostor. Učenci za naslednje šolsko leto lahko izbirajo med naslednjimi predmeti:

 

Predstavitev obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/25.

 

DRUŽBOSLOVNO – HUMANISTIČNI PREDMETI

Ansambelska igra

Glasbena dela

Glasbeni projekt

Gledališki klub

Likovno snovanje I

Likovno snovanje II

Ljudski plesi

Nemščina

Odkrivajmo preteklost mojega kraja

Retorika

Šolsko novinarstvo

Španščina

Verstva in etika

Življenje človeka na Zemlji

  NARAVOSLOVNO – TEHNIČNI PREDMETI

Genetika

Izbrani šport: Nogomet

Izbrani šport: Odbojka

Kemija v življenju

Multimedija

Načini prehranjevanja

Obdelava gradiv – Kovina

Obdelava gradiv – Les

Obdelava gradiv – Umetne snovi

Poskusi v kemiji

Računalniška omrežja

Sodobna priprava hrane

Šahovske osnove

Šahovsko kombiniranje

Šahovska strategija

Šport za sprostitev

Šport za zdravje

     

Pouk izbirnih predmetov bo potekal v času pred in po obveznem programu. Več informacij o izbirnih predmetih v osnovni šoli dobite na naslovu Ministrstva za izobraževanje, znanost kulturo in šport.   >>>

Kaj učenec izbira?

Učenci pri pouku v sedmem, osmem in devetem razredu izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov, s soglasjem staršev pa tudi tri ure tedensko. Pouk izbirnih predmetov je obvezen, uvrščen je v učenčev urnik, pri čemer veljajo enake zahteve, kot pri drugih predmetih. Ocenjujejo se s številčnimi ocenami od 1 do 5. Znanje izbirnih predmetov se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja ob koncu tretjega obdobja osnovnega šolanja. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivno zaključene ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec glasbene šole je lahko oproščen pouka izbirnih predmetov v primeru, da starši do 31. 8. 2023 vložijo na šolo pisno vlogo za oprostitev pouka izbirnih predmetov v naslednjem šolskem letu. Vloga mora vsebovati tudi potrdilo o vpisu učenca v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. Oprostitev od pouka (delno ali v celoti) odobri ravnatelj. Ocena, pridobljena v glasbeni šoli, se v spričevalo ne vpisuje.

Število skupin izbirnih predmetov

Vseh ponujenih izbirnih predmetov ne bomo mogli izvajati, saj določila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport predpisujejo število skupin za vsako šolo. Tako bomo izvajali predmete za katere se bo odločilo zadostno število učenk in učencev.

Drugi tuji jezik

Od 1. 9. 2014 nemščina, kot drugi tuji jezik ni več obvezen predmet (Zakon o osnovni šoli).

Zamenjava izbirnega predmeta

Učenec ima v začetku šolskega leta mesec dni časa (september) za spremembo – popravek izbirnega predmeta. Vključi se lahko v proste skupine, ki so časovno usklajene z njegovim urnikom.

Učencem in staršem priporočamo, da se za izbirne predmete odločijo po temeljitem premisleku, da bo v septembru čim manj sprememb in da izberejo tiste predmete, v katerih so močni in v njih uživajo.

Izbirni postopek

Prijava na izbirne predmete je v elektronski obliki na portalu e-Asistenta. Ne glede na vrsto izbranega paketa, lahko iz ponujenega seznama izberete ustrezen predmet v času, ki je določen za prijavo. Na portal vstopate z vašim osebnim geslom. Sledite navodilom na e-Asistentu.

Če vas v zvezi z izbirnimi predmeti zanima še kaj, se lahko oglasite pri socialni delavki, ge. Bojani Slekovec ali jo pokličete na tel 56/60 208.

 

(Skupno 4.284 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost